onsdag 8. januar 2014

Epifani

Då Jesus var fødd i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dagar, kom det nokre vismenn frå Austerland til Jerusalem  2 og spurde: «Kvar er den jødekongen som no er fødd? Vi såg stjerna hans gå opp, og no er vi komne og vil hylla han.»  3 Då kong Herodes fekk høyra det, vart han svært uroleg, og heile Jerusalem med han.  4 Han kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i folket og spurde dei ut kvar Messias skulle bli fødd.  5 «I Betlehem i Judea», svara dei, «for slik står det skrive hos profeten:
         
   
 6  Du Betlehem i Juda land,
           blant fyrstane i Juda er du slett ikkje den ringaste.
           For frå deg skal det koma ein fyrste,
           ein hyrding for mitt folk Israel.»

6.januar feirar vi Epifani, Herrens openbaring.
Epifani tyder openbaring men og "lysande". Feiringa av dagen er eldre enn julefeiringa, og dagen vart feira alt på 250 talet som minne om både Jesu fødsel og dåp, seinare også bryllaupet i Kana. Etterkvart har dette og vorte ein minnedag for dei tre vismenn frå Austerland. Dei er bare omtala i Matteus evangeliet og der står ikkje noko om kor mange det var. Dei vart lenge rekna som tolv, det same antalet som læresveinane, kyrkjefaren Origenes meinte det var tre og det talet har vorte ståande.
Det greske ordet for vismennene er er magoi (latin magi-magus), det kjem frå persisk og refererar til prestekasten i den zoroastriske religionen. Dei var tradisjonelt stjernetydarar, astrologar.
Tradisjonen har gjeve dei navn: Melkior som var ein persisk vismann, Kaspar som var ein indisk vismann og Baltasar som var ein arabisk vismann. Slik sett representerar dei alle dei ikkje jødiske folkeslaga som kjem for å hylla Kristus.
Dei hadde med gåver, gull, røykelse og myrra, dette var gåver til ein konge. I følge Origenes har gåvene ei spirituell og symbolsk tyding. " Gull som til en konge, myrra som til en dødelig og røkelse som til en Gud."
Tradisjonen seier vidare at vismennene vart omvendte og bispevia av apostelen Thomas. St. Helena skal ha brakt relikviane deira til Europa der dei til slutt endte opp i Kølnerdomen.Antifon til laudes: De bar frem sine gaver for Herren, gull, røkelse og myrra. Halleluja !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar