mandag 5. september 2016

Mor Teresa - ein helgen for vår tid !

Mor Teresa av Calcutta vart i går formelt erklært som helgen av pave Frans. Det vart nemnt også i norske media der helgenkåringar vanlegvis ikkje er av så stor interesse. Med Mor Teresa var det annleis, mange også i vårt land har sett på henne med beundring ikkje minst etter at ho vart tildelt Nobels fredspris i 1979. Men det har og kome mange negative røyster. " Vårt Land har ei framside med bilete av Mor Teresa og tittelen "Kan en helgen bli for god?" Dei har intervjua prest Gyrid Gunnes, ho er som forventa negativ og meiner Mor Teresa har fått eit ufortjent godt rykte, ho kjempa ikkje mot fattigdom men dreiv eit prosjekt der det handla om å dyrka eigne idear. Henne om det. Filosofen Einar Øverenget ser heller ikkje på henne som eit ideal å sjå opp til. Den kjende ateisten Christopher Hitchens går enno lenger i sin kritikk.
Eg vel heller å lytta til ein som kjenner India frå innsida nemleg den syro-malabariske erkebiskopen
Baselios Cardinal Cleemis som og fungerar som president i den Katolske bispe-konferansen i India.

I eit intervju seier han. " It`s a great moment of joy and satisfaction for the Christians in india and also as a nation for the society of India, that one of our citizens and one of us i being greatly honored by respective bodies in the world, For example, starting with the  most valued honor given to Mother Teresa when she was living:" Bharat Ratna" that means "Jewel of India". And then the the world community honored her with the Nobel prize , and now for a person from the faith aspect, the highest honor that heaven can confer  is sainthood. Si it`s a beautiful blend of these two realities: acceptance of the human society, acceptance of the divine, or as we say heaven, that Mother Teresa is a saint. And it`s a matter of great joy for everyone, those who believe from the faith aspect, those who believe from the missionary aspect and those who believe in the service aspect. For everyone it`s  a great day of joy and satisfaction."
Slik er det mange indarar ser på henne, for ho var også ein brubyggjar respektert av såvel muslimar, som hinduar og buddhistar. Nyleg stor ein framståande muslimsk skiftlærd fram og uttrykte sin beundring for Mor Teresa. Ho var ein inspirasjon også i hans arbeid mot fattigdom.

Eg møtte henne først gong i Malcolm Muggeridge reportasje bok "Something beautiful for God". Muggeridge intervjuar henne og føl arbeidet som ho og søstrene driv blant ei fattige. For Muggeridge vart det eit vendepunkt og førte til at han eit par år seinare vart teke opp i Kyrkjas fulle fellesskap. Han skreiv følgjande: " For me, Mother Teresa of Calcutta embodies Christian love in action. Her faces shines with the love of Christ on which her whole life is centered, and her words carry that message to a world which never needed it so much."

Mor Teresa skeiv ikkje så mykje, til det var ho for travelt oppteken med å organisera sitt arbeid for dei fattige. Når det det vert ytra kritikk mot negative trekk ved Kyrkja  og enkelt personars svik ville ho ha svara: " Today what is happening in the surface of the Church will pass. For Christ, the Church is the same, today, yesterday and tomorrow. The Apostles went through the same feeling of fear and distrust, failure and disloyalty, and yet Christ did not scold them."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar