mandag 15. februar 2016

Historisk møte: Pave Frans og patriark Kirill

Det var historisk sus over møtet mellom pave Frans og patriark Kirill av Moskva på Cuba 12. februar.
Det er over tusen år sidan den austlege og den vestlege kyrkja var skild i 1054, paven og patriarken av Konstantinopel lyste kvarandre  då gjensidig i bann. Denne bannlysinga vart ståande like til 1964 då pave Paul  møtte patriark Athenagoras av Konstatinopel. Her har det og seinare føregått ei oppmjukning av steile frontar, men når det gjeld Moskva patriarkatet har det ikkje vore så lett, ingen vestleg pave har nokon gong tidlegare møtt patriarken av Moskva. Motsetningane har vore langt større enn mellom pavestolen og patriarken av Konstantinopel, i det siste har vel det mest problematiske vore krigen  i Ukraina der katolikkar og ortodokse har stått uforsonleg på kvar si side i konflikten.
I felleserklæringa på 30 punkt vart det lagt vekt på interreligiøs dialog, religionsfridom og kampen mot fattigdom og global rettferd. Familien og ekteskapet mellom mann og kvinne er det naturlege sentrum for menneskelivet. Abort, aktiv dødshjelp og liberal bioteknologi er trugsmål som kyrkjene må stå opp mot. Dei la og vekt på konfikten i Midt-Austen, og verdssamfunnets ansvar for offera i desse konfliktane. Forfølgjinga av dei kristne minoritetane i Syria og Irak var og eit viktig punkt i felleserklæringa, det er viktig av både katolikkar og ortodokse står opp for dei kristne i Midt-Austen.
Eit anna punkt var gjensidig respekt mellom kyrkjesamfunn og avvsining av alle former for proselytisme. Den vestlege og austlege delen av kyrkja har ein meir enn tusenårig tradisjon felles og har det same opphavet, men dei har og eit felles kall i dagens verdssamfunn.
Felleserklæringa formulerar det slik: "Ortodokse og katolikkar er sameina ikkje bare i den felles tradisjonen i Kyrkjas første tusen år, men og i kallet til å forkynna evangliet om Kristus i verda av i dag."  Felleserklæringa vart avslutta med eit punkt 30 med felles bøn om Jomfru Marias vern og forbøn.
I engelsk omsetjing lyder den slik:

30. With grace–filled gratitude for the gift of mutual understanding manifested during our meeting, let us with hope turn to the Most Holy Mother of God, invoking her with the words of this ancient prayer: “We seek refuge under the protection of  mercy, Holy Mother of God”. May the Blessed Virgin Mary, through her intercession, inspire fraternity in all those who venerate her, so that they may be reunited, in God’s own time, in the peace and harmony of the one people of God, for the glory of the Most Holy and indivisible Trinity!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar