tirsdag 12. november 2013

Ulf Ekman og katolisismen

"Jeg synes man først og fremst bør øke forståelsen for hva sakramentene er og hva de inneholder. Da faller en del fordommer og man oppdager en skatt. Så kan man begynne å telle. Personlig synes jeg at vi har tilgang til syv sakramenter." uttaler den svenske pinsepastoren Ulf Ekman i eit intervju i avisa Dagen. Det er nokså sensasjonelle ord frå ein person som har blitt oppfatta som ein relativt ekstrem karismatikarar. Ulf Ekman er opprinneleg ordinert til prest i Svenska kyrkan, seinare gjekk han i karismatisk retning og grunnla i 1983 Livets Ord som etterkvart har vakse til Skandinavias største frimenighet. Livets Ord har dreve bibelskule og omfattande misjonsverksemd, og har tilrekt seg mange unge som søkjer eit karismatisk fellesskap. Både form og innhald i deira forkynninga har vorte oppfatta som ytterliggåande, og opning mot dei gamle kyrkjesamfunna har vore det siste ein har forbunde med denne rørsla. Men dei siste åra har leiaren Ulf Ekman overraska mange med ei reorientering mot dei historiske kyrkjene. Både i forhold til embete og sakramentssyn er han tydeligvis på gli. " I frikirkelige og karismatiske sammenhenger har det eksistert en utpreget redsel for alle former for embetssyn. Her må vi tenke på nytt.................Biskopsfunksjonen vokser både ovenfra og nedenfra, horisontalt og vertikalt."
Så spør intervjuaren om Jesu ord til Peter:" På denne klippe vil jeg bygge min menighet. Mener han da på bekjennelsen av Jesus som Messias, eller mener han også at han vil bygge sin menighet på personen Peter ?" Til dette svarar Ulf Ekman: " Det er nok ingen tvil om at det handler om begge deler, både personen Peter og hans bekjennelse i Matteus 16.18."
Her har vi altså hans syn på to så sentrale tema som embetssyn og sakramentsteologi. Det opnar iallfall for eit fruktbart økumenisk klima. Det stadfestar og det faktum at han neste veke skal tala til 2000 polske katolikkar. Den yngste sonen til Ekman, Benjamin Ekman vart nyleg teke opp i Den katolske kyrkja, det same er tilfellet med redaktøren i menighetens tidsskrift Keryx.
Sjølv svarar han noko tvetydig på spørsmålet om han går den same vegen.
Professor Oddvar Johan Jensen ved NLA i Bergen spør seg om ein skal konvertere til katolisismen, melde seg inn i ei svensk folkekyrkje elle byggja ei ny svensk frikyrkje etter å ha lest Ekmans siste artikkel . Den svenske folkekyrkja er så utvatna både etisk og teologisk at det neppe er eit alternativ for dei som tek si tru på alvor. Uansett er utviklinga i Livets Ord både spennande og gledeleg, og vil nokså sikkert verka til å knyta alle som står på Bibelen og Oldkyrkjas teologiske og moralske grunn, nærare saman mot eit aukande sekulært press !

                                          Ulf Ekman taler i Livets Ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar