søndag 23. august 2015

Johannes av Korset: Hyrder,som drar forbi

"Hyrder, dere som drar forbi
fra fårefolden mot høyden,
hvis dere skulle se
den jeg elsker mest,
fortell ham jeg er syk, jeg lider og dør."

Frå andre strofe i Johannes av Korsets "Cantico espiritual" (Åndelig sang)

Vi er ofte utolmodige og urolege, vi  forventar svar på våre bøner slik og når vi sjølv ønskjer. Helst no med det same !
Til dette har Johannes kloke ord i sin kommentar til andre strofe.

"Likeså  sier den Hellige Gabriel til Sakarja at han ikke må være redd, for Gud har allerede hørt hans bønn og vil gi ham den sønn som han i mange år har bedt om (Luk 1,13). Likevel hadde Gud hele tiden hørt ham. Slik kan enhver sjel forstå at selv om Gud ikke umiddelbart kommer til hjelp når den bønnfaller ham i sin nød, så unnlater han ikke derfor å hjelpe når tiden er inne. Han som er hjelperen, sier David, bistår i rette øyeblikk og i trengseltider (Sal 9,1), om man ikke mister motet og slutter å be."

                                Frå Heddal stavkyrkje

lørdag 22. august 2015

Semper Vadentes

Semper Vadentes frå 1905 er eit av kunstnaren Frida Hansen sin hovudverk. Det er for tida utstilt i Stavanger kunstmuseum saman med ei rekkje andre av hennar  monumentale verk, Frida Hansen var fødd i Stavanger i 1855 og døydde i Oslo i 1931. Ho er lite kjent idag, men var i si samtid ein kunstnar som var kjent langt utover vårt lands grenser. I ei tid då få kvinner hadde høve til å gjera karriere etablerte ho seg som ein nyskapande tekstilkunstnar  som deltok  på store utenlandske utstillingar, og vart kjøpt inn til museum og samlingar. Karakteristisk nok starta  karrieren hennar etter at mannen hadde gått konkurs og familien i bokstaveleg forstand stod på bar bakke. Frida Hansen fornya tekstilkunsten med utgongspunkt i gamle handverkstradisjonar, men var og inspirert av nye retningar  som art nouveau, symbolisme og "art and crafts" rørsla. Ho reiste rundt på Jæren og Ryfylke og sette seg inn i gamle plantefargingstradisjonar som ho tok i bruk og vidareførte i kunsten sin.
Frida Hansens verk er hovudsakleg biletvev, men og såkalla transparents  som var ein teknikk ho utvikla og perfeksjonerte. Teknikken vekslar mellom å ha vevde og uvevde parti i bileta.
"Semper Vadentes.Semper Agentes. Semper e natu in vitam ad aeternum. Domine."
(Alltid ildende. Aldrig hvilende. Bort fra vuggen, ud i livet, ind i evigheten.O Herre.)

Fire kvinner går framover berande på kvar sin gjenstand; ei pengeveske, eit lys, eit smykke, ein bukett med blomar. Bilete har blitt tolka sjølvbiografisk, men og som eit eksistensielt uttrykk for dei verdivalg vi alle gjer i livet. Sjølv skriv ho i Morgenbladet i 1907:" Menneskets rastløse Vandring ud mot Evighedens store Hav, som blinker i det Fjerne."

"Melkeveien" fra 1898 er eit anna av Frida Hansen sine hovudverk, Bilete har ein undertekst på hebraisk frå 1.Mosebok 1.15: "Og det skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så."

søndag 16. august 2015

Den salige biskop Melki

29. august på hundreårsdagen for hans martyrium blir den syrisk-katolske biskopen Flavian Mikael Melki (1858 - 1915) saligkåra i Harissa like utanfor Beirut i Libanon. Biskopen vart i 1915 ein av mange kristne martyrar som følgje av det ottomanske styret sitt folkemord på armenske, syriske og kaldeiske kristne. Den syrisk-katolske patriarken Yousef III Antiokia vil feira saligkåringsmessa saman med kardinal Angelo Amato frå Vatikanet. Det er venta at tusenvis av kristne flyktningar frå Syria og Irak vil delta. Dette er ei svært viktig markering for dei forfølgde kristne i Midt-Austen som i dag på tragisk vis opplever noko av det same som for hundre år sidan.
Flavian Mikael Melki vart fødd i byen Kaalat Mara som no ligg i Tyrkia. Han vaks opp i ein syrisk-ortodoks familie , men gjekk seinare over til den syrisk-katolske kyrkja (som har same ritus men er knytta til Vatikanet) og vart prestevia der. Under forfølgjingane i 1895 vart mange i  sognet hans drept mellom dei mora hans. I 1913 overtok han som biskop i bispedømet Gazireh, det eksisterar i dag som den tyrkiske byen Cizre der det ikkje lenger bur kristne.

Biskop Melki var ein from mann som levde i fattigdom og ofra seg heilt for dei han var hyrde for.
Då han vart råda til å forlata Gazireh i 1915 både av kristne og muslimske vener, skal han ha sagt. "Dra bort ? Under ingen omstende. Eg vil gje mitt blod for mine får." Det skulle han koma til å gjera kort tid etter. Han og den kaldeiske biskopen vart arrestert og avretta av dei ottomanske styrkane. Han skal ha fått valget  mellom å konvertera til islam eller bli halshogd. Biskop Melki
svarte då: "Eg forsvarar mi tru på Kristus heilt til mitt blod."  Ein parallell til Den heilage Mariams svar då ho vart stilt overfor det same valget, og no nyleg dei koptiske martyrane i Libya.( sjå tidlegare blogginnlegg om begge desse vitnemåla)
Biskop Melki sitt martyrium er eit sterkt vitnesbyrd til styrke og oppmuntring for dagens forfølgde kristne i Midt-Austen !


"Salige martyr Mikael, be for oss og vern dei kristne i Austen og i heile verda i dess vanskelege og smertefulle dagane."

"To see a world"

"All things abided eternally as they were in their proper places. Eternity was manifest in the Light of the Day, and something infinite behind everything appeared: which talked with my expectation and moved my desire."

Thomas Traherne ( 1637 -74)


Dei små detaljane som peiker mot det store som ligg bak alt som fortidas mystikar-poetar som Thomas Traherne og William Blake såg så klårt !

"To see a world in a grain of sand
And heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour."

William Blake (1757 - 1827)

søndag 9. august 2015

Teresa Benedikta av Korset

I dag feirar vi minnedagen for Edith Stein som også er kjent under klosternavnet sitt Teresa Benedikta av Korset ocd.
                                                                                                                                                           Jødisk konvertitt, filosof, karmelittnonne og martyr. ( sjå tidlegare innlegg for denne dagen)

Bønn som avslutning av dagens laudes og vesper: "Herre, våre fedres Gud, da den salige Teresa Benedikta møtte sitt martyrium, førte du henne inn i fylden av kunnskapen om korset. Fyll oss med den same kunnskap, og la oss på hennes forbønn alltid søke deg, den Høyeste Sannhet. Gi oss å forbli trofaste inntil døden i din kjærlighets pakt, den du tegnet med din Sønns blod til frelse for alle mennesker."

onsdag 5. august 2015

Gresk blod- et nærbillede av Hellas

Alexander Zlatanos Ibsen : "Gresk blod. Et nærbillede av Hellas." Dreyer forlag 2014.

Kva er det med Hellas ? Landet er nesten dagleg  i media, og stort sette er det negative reportasjar. Krise på krise, økonomisk, sosialt og politisk , dessutan den aukande flyktningestraumen frå aust som Hellas meir eller mindre har gjeve opp å handtera. Landet er i praksis bankerott, er det udugelige politikarar eller eit folk som ikkje let seg styra slik enkelte har hevda ?  Samstundes har vi eit anna og heilt motsatt bilete av Hellas og grekarane, det solfylte og vennlege landet som  vi møter på feriereiser, eit rikt kulturland som hadde filosofar, forfattarar og vitskapsmenn på ei tid då vi levde i grotter og jordholer. Gresk språk har vore med å forma heile vår vestlege kultur, ein kan berre trekkja fram at våre viktigaste heilage skrifter er forfatta på dette språket. Så har vi den greske musikken ikkje minst forlkemusikken som mange set stor pris på. Dei fleste kjenner kjente greske artistar som Mikis Theodorakis, Nana Mouskouri og Maria Callas.

Dette motsetnadsfylte landet er det Alexander Zlatanos Ibsen prøver å gje oss eit lite innblikk i gjennom
boka"Gresk blod. Et nærbillede av Hellas" som kom på Dreyer forlag i fjor.Forfattaren er utdanna sosiolog med ei doktograd frå USA, har er politisk rådgjevar for Høgre si stortingsgruppe. Med gresk mor og norsk far har han dei beste føresetnadar for å gje oss bakgrunnstoff om gresk historie, politikk og kultur. Når han skriv om den politiske situasjonen i landet  knyter han trådar bakover i Hellas turbulente historie for betre å forstå dagens situasjon. Dagens Hellas er forma av ei to -tre tusen årig historie frå antikken, via Romerriket, Det bysantiske kerisadømet, det ottomanske styret fram til frigjeringa på 1800 talet og til slutt 1900 talets dramatiske historie. 1900 talet starta med krigane på Balkan som kulminert med med den gresk-tyrkiske krigen på byrjinga av 1920 talet og den store folkeutvekslinga i 1923 der nesten alle grekarar i Tyrkia vart utveksla med muslimar i Hellas. Heile den fleire tusenårige gresk kulturen i Vesle-Asia vart dermed rykt opp med rota. I Mellomkrigsåra fekk ein Metaxas fasciststyre, og så følgde den tyske okkupasjonen som vart svært brutal . Dei komunistiske partisanane leia motstandskampen og hadde stor oppslutning, etter krigen fekk vi difor ein brutal borgarkrig der regjeringshæren med støtte frå vestmaktene til slutt slo partisanane. I nyare tid fekk vi juntastyret på slutten av sekstitalet, frå 1973 igjen demokrati der PASOK partiet med Andreas Papandreou vart førande for den politiske utviklinga. Alt dette har prega såvel den vanlege grekarar som systemet. Grekarane  er stolt over landet og kulturen sin ,men nærar ein innbitt mistru til politikarar og styresmakter. Det blir også sagt at grekarar har to tidsperspektiv, eit på fleire tusen år og eit på ein til to år, mellomperspektivet på 5-10 år som er nødvendig for ein konstruktiv samfunnsplanleggeing manglar dei heilt ! Alexander Zlatanos Ibsen gjer oss eit spennande innblikk i dette dels som essay om gresk politikk og historie, dels som små intervju og biografiar over kjente og ukjente grekarar. Det gjer at stoffet blir nært og levande.

Eg grip meg merke i omgrepet charmolipi som ein av intervjuovjekta nyttar om gresk folkemusikk, det er sett saman av charma (glede) og lipi (sorg). " Våre sanger er triste men også fylt med glede.Det er begge deler samtidig" seier ein gresk folkemusikarar. Omgrepet kan også ha ein vidare mystisk-teologisk tydnad med referanse til Johannesevangeliet som er sentralt i gresk-ortodoks tankegang.
Interessant er det og at den gresk folkemusikken er så nær knyta til den liturgisk songen og dei kyrkjeleg høgtidsfestane, panegiria. Alle dei mest populære greske artistane har starta sin karriere med å synga ved panegiria. Kanskje blir dette eit bilete på ison, den liturgiske pedaltonen som gjennomstrøymer alt og gjev eksistensiell forankring og stabilitet ? Den ortodokse kyrkja har framleis svært stor oppslutnad i Hellas, også blant dei unge. Det er ein samlande faktor som gjev kontinuitet i eit politisk og sosialt kaos. Kvar Hellas går politisk er det vanskeleg å spå om, men grekarane vil overleva slik dei har gjort gjennom så mange krigar og kriser gjennom historia. Dei vil gå vidare og støtta seg på kulturen, språket, musikken og ortodoksien!
Alexander Zlatanos Ibsen gjev oss ikkje svar på alle spøsrmål, men han gjev oss kunnskap til å forstå eit Hellas som også i åra som kjem nok vil prega mediabilete !mandag 3. august 2015

Eidsborg stavkyrkje

Eidsborg stavkyrkje ligg i Tokke kommune mellom Dalen og Høydalsmo. Det er sannsynligvis ein av dei siste stavkyrkjene som vart reist her i landet, ein trur kyrkja er bygd omkring 1250. Lik dei fleste andre stavkyrkjene er ho reist av diger malmfuru frå distriktet. Kyrkja har gjennomgått mange ombygningar, men er no forsøkt ført tilbake til opprinneleg utsjånad så langt det let seg gjera. Spesielt er det at ikkje berre taket men heile kyrkja er dekka av spon.
Eidsborg kyrkje var som ein av få kyrkjer i Norge vigd til St.Nikolaus eller St.Nikuls som dei sa lokalt, kyrkja vart gjerne kalla Nikulskyrkja. St.Nikolaus  var biskop i Myra i Vesle-Asia, men dei jordiske levingane hans ligg i Bari i Italia. Minnedagen er 6.desember som frå gammalt vart kalla Nilsmesse, men det var ikkje denne dagen han vart feira i Eidsborg,  derimot  jonsokafta. Kyrkja innheldt ei trestatue av St.Nikolaus (no i oldsaksamlinga men ein kopi står i kyrkja), denne vart jonsoknatta bore ned til Eidsborgtjønni som ligg eit par hundre meter frå kyrkja, Her vart statua dyppa i vatnet og vaska, deretter bore i prosesjon tre gonger rundt tjønni. Dette skulle gje forlating for syndene, men nok og lækjedom frå kroppslege sjukdomar.
Det er ei kjensle av høgtid og undring ein møter dei norske stavkyrkjene, ingen stad er ein nærare det katolske mellomalder-Norge !

Linke til video av moderne rekonstruksjon av Nikolaus kulten i Eidsborg:
http://www.norrec.no/artikkel.php?gruppe_id=2&artikkel_id=19


                                                       Statue av St.Nikolaus som no er i oldsaksamlinga.

søndag 2. august 2015

Poetica:Saknad

Saknad

      
Låg kveldssol, varmt raudskjer over fjellsida
eg går mellom gamle kjemper
parvis står dei som aldrande ektepar
ask og alm, lønn og eik
eit og anna bøketre
planta som ein staseleg allé i ei fjern fortid
næra av jordsmonnet og regnet
vaks dei til kjemper
røter, stammer og mektige kruner
strekte seg mot himmelen
og møttest der oppe, vaks inn i kvarandre
langsame kjærteikn som vart ved
heilt til ein av dei fall for stormen
som pressa seg ned dalbotnen i aust
ein mørk haustkveld.
Maken stod att jamsides tomromet,
der den morkna stubben ber vitne om saknad,
den store saknaden som fyller all tid og rom
og som rørte meg dei første uforståelege åra
då eg gjekk mellom kjempene for første gong
sette seg fast og vaks seg større og større.
Ingen kjærteikn kan lindra suta
før dei siste vindflagene frå aust løftar mørkret
og vi kan gå inn til ein annan morgon.


Den gamle alleen med Melderskin i bakgrunnen (forige innlegg)


lørdag 1. august 2015

Poetica:Melderskin

Melderskin

Du dronning
fødd av urtidsberg
forma av av is og elv !
Vi går på ryggen din
små steg utan spor
augneblink i år millionar.
Det er midtsommar
men enno ber du vinterkåpe,
så løsnar du i halsen
og vi kan sjå edelsteinar
glitrar på bringa 
der du står med hoffet ditt
tindar, juv og fossefall.
Når sola spelar i kruna di
helsar vi deg og du helsar tilbake
kviskrande i den djupaste stilla.


                 Melderskin- fjell i kvinnherad 1426 moh.