onsdag 23. september 2020

Helseangst

 Helseangst

Lege Kaveh Rashidi set i ein reportasje i Vårl Land ord på det som er blitt karakterisert som

ein av vår tids mest «utbreidde folkesjukdomar», nemleg helseangst. Han får klart fram at

ein som helsepersonell på ingen måte er friteken frå uro og angst for eigen og familiens

helse, dette blir ikkje minst tydeleg når ein står med ein nyfødd baby i armane.

Her er det viktig å ha to perspektiv klart for seg. For det første har det aldri nokon stad, til

noko tid vore tryggare å vera menneske enn i dagen norske samfunn, det gjeld aller mest for

små barn. For det andre er dei eksistensiell grunnvilkåra i tilværet dei same så lenge vi har

eksistert som art.

Nesten ingen barn døyr i trafikken og av drukning, nesten alle kreftsjuke barn blir friske,

svært få døyr av infeksjonar og i krybbedød. For over hundre år sidan miste min bestefar tre

av sju barn! Vi som var helsepersonell og hadde små barn på 1980 talet var med god grunn

redde, redde for krybbedød, smittsom hjernehinnebetennelse, epiglotitt

(strupelokkbetennelse) etc. I dag tilstandar som er så godt som utrydda. Det same er tilfelle

med tidlegare tiders utbreidde angst for helvete og fortaping. Kanskje kom den kollektive

helseangsten som ein erstatning, for som menneske er vi avhengig av å dela ein felles uro ?

Men det er ein dårleg erstatning, for uansett kor mange testar og undersøkjingar ein utset

seg for kan det ikkje gjera noko med dei eksistensielle grunnvilkåra i tilværet. Livet er eit

kortvarig og usikkert prosjekt med fleire spørsmål enn svar!


(Innlegg i Vårt Land 19. sept)
onsdag 16. september 2020

Marias sju smerter

 15. september er minnedagen for Marias smerter, tradisjonelt er det rekna med sju smerter.  Dagen har sitt opphav på 1100 talet, men vart først vanleg på 1300 talet.  Det var ikkje minst takka vera Servittarordenen som i sin spiritualitet la vekt på Jomfru Maria som  Den smertefulle Mor(Mater Dolorosa). I kunsten har dette  blitt framstilt  i form av sju sverd som peika mot Marias hjerte. I musikken har det sett sine spor i sekvensen Stabat Mater, tonesatt av ei rekkje komponistar. Eit anna døme er Pieta, Maria med den døde Jesus i armane. Minnedagen vert feira dagen etter  festen for " Korsets opphøyelse", og heng på mange måtar saman med denne for Marias deltaking i og smerte ved Kristi liding var ulik alle andre kristne, i og med at ho var hans kjødelege mor !

Marias sju smerter blir vanlegvis rekna som følgjande:

1.Simeons profeti ved Jesu framstilling i tempelet der han profeterar  at det gjennom  Marias sjel skal       gå eit sverd (Luk 2.34-35)

2. Flukta til Egypt for å unnsleppa Herodes soldatar . ( Matt 2.13-21)

3. Dei tre dagane Maria og Josef leita etter den 12 årige Jesus og fann han i tempelet (Luk 2.41-50)

4. Marias møte med Jesus på vegen til Golgata. (Luk 23.27). Den fjerde stasjonen i Korsvegsandakten.

5. Den krossfesta Jesus, og den sorga Maria måtte bera ståande under krossen. ( Jon 19.25-27)

6. Jesu lekam vert teke ned av krossen. Den trettande stasjonen i Korsvegsandakten og i kunsten som        Pieta.

7. Jesus vert gravlagt, framstilt i den fjortande stasjonen i Korsvegsandakten.


Stabat Mater dolorosa

luxta Crucem lacrimosa

Dum pendebat Filius


(Standande i grå og kvida

Herrens mor ser sonen lida

høgt på kross og skjemdartre)
                                                   Ora pro nobis !