tirsdag 6. juni 2017

Pinse

Vi har akkurat feira pinse, den minst påakta av dei store høgtidenene, men ikkje mindre viktig for det.
Den tredje personen i Treeininga  framstår for mange som diffus og uforståeleg. Den ortodokse teologen Arkimadrit  Kallitsos Ware heldt i 1979 eit foredrag under eit kyrkjemøte på Kreta med tittelen "Den Helige Ande i den kristnes  personliga liv" som seinare vart utgjeve på svensk av Artos forlag. Det er ein kortfatta og lett forståeleg forklaing til det som er pinsebodskapet. Den heilage Ande verkar over alt men framom alt i sakramenta og i den indre bøna. I ortodoks kristendom talar ein om den hesychastiske tradisjon, den apofatiske vegen som er den indre ord- og biletlause bøna. Denne kan berre forståast i lys av Den heilage Andes direkte verknad på oss.
Kallistos Ware skriv om Den heilage Andes gåve som for det første er universell, "Då vart dei alle fylt av Den heilage Ande.." (Apg 2.4) For det andre er Andens gåve mangfald, for det tredje einskap.
Dei to siste står ikkje i motsetning til kvarandre, dess meir sameina vi er med andre i felleskap dess betre kan vi verkeleg vera oss sjølve. Dette kan også forståast sakramentalt:

"En äkta kristen sakramentalism förkstar alså varje form av skilsmässa mellan bön og tjänst, mellan kontemplation och hängivelse mellan liturgisk "fromhet " och socialt "engagemang". En kristen har alltid bröder och systrar. Det är aldri en fråga bare om Gud och mig, utan alltid om Gud och oss. I Herrens Bön börjar vi inte med  "Min Fader" utan med "Fader  Vår", i evkaristins epiklesis säger vi inte "jag" utan "vi" : " .... vi offrar... vi ber och bönfaller...." Genom Dopet förs man in i Kyrkans familj, Nattvarden är en måltid för Kyrkans familj. Sett i eskatologisk perspektiv omfattar dennea Kyrkans sakramentala familj hela mänskilgheten - uteslutna är bara de som själva ställer sig utanför, I själva verket omslutar sakarmenten inte bara människosläkthet i dess helhet utan hela den materielle skapelsen."
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar