søndag 12. mai 2019

Stillheten

«Helig tystnad»


Den brasilianske teologen Basil Nortz orc  reflekterar over stillheten (tystnaden) i boka «Holy Silence» og refererar der til Marie-Aimée av Jesus ( 1839-74), karmelitt og mystiker. Ho ser  stillheten som ein abolutt forutsetning for eit indre liv, stillhet ikkje bare som fråver av tale men noko som omfattar alle aspekt ved livet. Ho talar om stillhetens tolv former eller nivå. Her eit lite utdrag frå Basil Nortz i svensk omsetjing:
« Det är bara i tystnad och bön som nådens övernaturliga liv utvecklas i oss. En själ som har  förlorat kärleken til tystnaden har förlorat kärleken til sin eviga bestämmelse. Helig tystnad är den enda bro på hvilken vi kan gå över för att träda i en närmare förening med Gud. Alla som vil göra framsteg i helighet bör öva sig i dessa tolv former av tystnad:

1. Talets tystnad. Att tala lite med de skapade varelserna och mycket med Gud.

2. Kroppens tystnad. Att iaktta tystnad i vårt sätt att röra oss hjälper själen att leva i inre samling.

3. Sinnenas tystnad. Att vaka över själens portar.

4. Fantasins tystnad. Tystnad i den oreglerade inbillingen.

5. Minnets tystnad. Att leva i nuet.

6. Den indre samtalets tystnad. Att vända vårt inre samtal til Gud som bor inom oss.

7. Hjärtats tystnad. Att stilla missriktad nitälskan, överdriven och dåligt humör.

8. Egenkärlekens tystnad. En välornad kärlek til sig själv som utesluter egenrättfärdigande.

9. Förstandets tystnad. Att avstå från sina egan ideer som kommer av nyfikenhet och självhävdelse

10. Omdömets tystnad.Att avhålla sig från hårda omdömen om andra och envishet.

11.Viljans tystnad. Att tysta med hjärtats oro genom förtröstan på Guds kärleksfulla försyn.

12. Föreningens tystnad. Förening med Gud, vila i honom.

Från början mäste det klargöras att tystnad inte är vårt mål, utan ett medel för att uppnå en kärleksfull, innerlig förening med en personlig Gud som har skapat, återlöst och helgar oss. Tystnaden  är för lyssnandets skull eller en mottakelighet för kommunikation. Konsten att lyssn behöver utvecklas tilsammans med övandet av tystnad. Marias tystnad var en nödvändig förutsättning för att välkomna Ordet. På liknande sätt måste vi efterlikna Guds Moders meditativa tystnad. Johannes av Korset bekräfter dette princip när han säger: « Ett ord har Fadern talat och det var hans Son, och det uttalar han alltjämt i evig tystnad och det är i tystnad som det måste höras av själen.»
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar